PRIVACYVERKLARING De Nieuwe Huisuitruimer 

Algemeen
Graag informeren wij u via dit privacy statement over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van persoonsgegevens. De Nieuwe Huisuitruimer verwerkt persoonsge- gevens met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).

Onze gegevens
De Nieuwe Huisuitruimer: de heer S. van der Stoep en mevrouw S. Slinkert, tevens handelend onder de naam De Nieuwe Huisuitruimer, Lambert Doomerstraat 65 1816 EM Alkmaar Telefoonnummer: 06-47252278 (bereikbaar tussen 09.00 uur en 17.00 uur) Kvk nummer: 77048237 info@denieuwehuisuitruimer.nl www.denieuwehuisuitruimer.nl (hierna: de Website)

De Nieuwe Huisuitruimer is niet wettelijk verplicht te beschikken over een functionaris voor gegevensbescherming.

Verwerking persoonsgegevens
Dit privacy statement is van toepassing op alle personen die de Website bezoeken of op degenen van wie De Nieuwe Huisuitruimer in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens verwerkt.

Personen van wie De Nieuwe Huisuitruimer persoonsgegevens verwerkt zijn:

– onze klanten en indien van toepassing van personen die het wettelijk gezag over hem / haar uitoefenen;
– onze relaties, de vertegenwoordigingsbevoegde personen bij onze relaties en/of de contactpersonen bij onze relaties;
– bezoekers van de Website;
– personen die contact met ons opnemen;
– personen van wie wij persoonsgegevens ontvangen in het kader van onze bedrijfsvoering, waaronder (het werven en selecteren van) personeel, administratie, marketinguitingen, beveiliging en het beheer van ICT-systemen.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikking- stelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uit- wissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn:

– persoonsgegevens door u rechtstreeks aan ons verstrekt en/of via een derde die u daarvoor gevolmachtigd heeft;
– persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van onze Website of andere elektronische communicatiemiddelen;
– persoonsgegevens verkregen uit ander bronnen.

Persoonsgegevens rechtstreeks door u verstrekt / via een derde die u daarvoor gevolmachtigd heeft:

– NAW gegevens;
– contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer(-s);
– bankgegevens;
– eventueel: aanvullende (bijzondere) persoonsgegevens (De Nieuwe Huisuitruimer verkrijgt aanvullende (bijzondere) persoonsgegevens van u, indien u deze uit eigen beweging verstrekt (onder andere mogelijk via het contactformulier op de Website).

Persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van onze Website of andere elektronische communicatiemiddelen. Dit kunnen gegevens zijn zoals:

– IP-adres (uniek identificatienummer van uw apparaat wanneer u verbinding maakt met internet) dat we gebruiken om uw belangstelling voor onze Website;
– uw surfgedrag op de Website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bezochte pagina’s en de wijze waarop door de Website wordt genavigeerd;
Zie hiervoor ook verder in deze verklaring over cookies.

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

– persoonsgegevens beschikbaar op openbare sociale media platforms zoals LinkedIn. Dit zijn namen en contactgegevens;
– persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
– persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites, zoals bedrijfswebsites.

Doeleinden
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

– om uitvoering te geven aan onze bedrijfsvoering, waaronder het opruimen, uitruimen en ontruimen van woningen alsmede het verhuizen van inboedels;
– in het kader van onze bedrijfsvoering, waaronder (het werven en selecteren van) personeel, administratie, beveiliging en beheer van ICT-systemen;
– om contact met u te onderhouden;
– de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen;
– het uitvoeren van cliënttevredenheidsonderzoeken;
– om onze website te verbeteren en te beveiligen en in dat kader om gebruikersstatistieken op te stellen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer dit is toegestaan op basis van één van de grondslagen uit de AVG. Wij baseren ons op de volgende grondslagen:

– indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van diensten verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is;
– toestemming;
– wettelijke verplichting;
– gerechtvaardigd belang.

Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toe- stemming in te trekken. Dat kunt u onder andere doen door contact met ons op te nemen via info@denieuwehuisuitruimer.nl.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Tenzij wij in verband met wettelijke verplichtingen uw persoonsgegevens langer moeten bewaren (bijvoorbeeld op basis van zeven jaar fiscale bewaarplicht):

– zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw toestemming hebt ingetrokken;
– zullen wij uw persoonsgegevens uiterlijk een half jaar na het beëindigen van onze zakelijke relatie verwijderen.

Verwerking door derden
Indien De Nieuwe Huisuitruimer de gegevens laat verwerken door een verwerker, draagt zij zorg dat deze verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

Indien De Nieuwe Huisuitruimer de gegevens laat verwerken door een verwerker, draagt zij zorg dat deze verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de melding van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van de gegevens die door hem worden verwerkt. De Nieuwe Huisuitruimer ziet toe op de naleving van die maatregelen. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie
Uw persoonsgegevens worden door De Nieuwe Huisuitruimer in beginsel niet doorge- geven buiten de buiten de EER (landen buiten de Europese Economische Ruimte). In- dien doorvoer van gegevens buiten de Europese Unie plaatsvindt zal – voor zover het betreffende land niet een adequaat beschermingsniveau heeft zoals bedoeld in artikel 45 AVG – de doorgifte plaatsvinden op basis van passende waarborgen zoals bedoeld in artikel 46 AVG, of overeenkomstig één van de voorwaarden genoemd in artikel 49 AVG, bijvoorbeeld dat de doorgifte noodzakelijk is voor een overeenkomst tussen u en

De Nieuwe Huisuitruimer of een in uw belang gesloten overeenkomst tussen De Nieuwe Huisuitruimer en een derde, of omdat u met de doorgifte hebt ingestemd.

Uw rechten
U heeft de volgende rechten:

– Recht op informatie: u heeft het recht om aan NHVB te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt.
– Inzagerecht: u heeft de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, uw gegevens worden verwerkt. Alleen als belangen van derden (waar- onder de verantwoordelijke) ernstig geschonden zouden worden kan inzage gemotiveerd worden geweigerd.
– Correctierecht: als het duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan u een verzoek indienen bij NHVB om dit te corrigeren.
– Recht van verzet: u heeft het recht om aan NHVB te vragen om uw persoons- gegevens niet meer te gebruiken. Dit recht zal worden gehonoreerd indien de belangen van verantwoordelijke daardoor niet worden geschaad.
– Recht om vergeten te worden: In gevallen waar u toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
– Recht op bezwaar: u heeft het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. NHVB zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor verwerking.

Iedereen heeft het recht om te informeren of zijn of haar persoonsgegevens door NHVB zijn verwerkt. Als blijkt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt door NHVB, heeft u het recht op inzage en een kopie van uw persoonsgegevens. Indien het vervolgens door NHVB aan u verstrekte overzicht onjuistheden bevat, doordat gegevens onjuist, actueel en/of niet (meer) van toepassing of onvolledig zijn, kunt u NHVB schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Verzoeken hiertoe kunt u kenbaar maken via een e-mailbericht aan info@denieuwehuisuitruimer.nl.

Cookies
Door gebruik te maken van de Website kunnen cookies worden geplaatst; De Nieuwe Huisuitruimer heeft toegang tot die cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die – tijdelijk of permanent – op de computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de Website worden teruggestuurd naar de server.

De Nieuwe Huisuitruimer gebruikt functionele en analytische cookies. Deze zorgen er- voor dat de Website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. De Nieuwe Huisuitruimer maakt ook gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van de Website. Met behulp van deze cookies zorgt De Nieuwe Huisuitruimer er onder meer voor, dat jij als bezoeker / gebruiker van de Website bij een bezoek aan de Website niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet in- voeren. Via de Website worden in dat kader onder andere cookies geplaatst van Google ten behoeve van Google Analytics. De Nieuwe Huisuitruimer verwijst naar hetgeen hierna over is opgenomen in het Privacybeleid van Google.

Op de Website van De Nieuwe Huisuitruimer zijn tevens third party cookies geplaatst. Via de Website worden ten behoeve van de in de Website opgenomen chatfunctie een aantal cookies geplaatst van tawk.to. De Nieuwe Huisuitruimer verwijst naar hetgeen hierna over is opgenomen in het Privacybeleid van tawk.to

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Wijzigingen
De Nieuwe Huisuitruimer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De Nieuwe Huisuitruimer adviseert daarom regelmatig dit privacy statement te raadplegen voor een update. De laatste gewijzigde versie is van 3 juni 2019.

Vragen?
Vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement kun je een e-mailbericht zenden aan info@denieuwehuisuitruimer.nl. Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoons- gegevens? Meld u dan eerst bij De Nieuwe Huisuitruimer. Mochten we er dan niet on- derling binnen een redelijke termijn uitkomen dan heb u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).