fbpx

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De Nieuwe Huisuitruimer

 

 

Artikel 1 Identiteit en gegevens van De Nieuwe Huisuitruimer 

1.1 Onder ‘De Nieuwe Huisuitruimer’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de door de heer S. van der Stoep en S. Slinkert gedreven onderneming, handelend onder de naam De Nieuwe Huisuitruimer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 77048237. 

1.2 De Nieuwe Huisuitruimer is gevestigd te (1816 EM) Alkmaar Lambert Doomerstraat 65 en telefonisch bereikbaar tussen 09.00 uur en 17.00 uur op het telefoonnummer 06- 47252278 en is tevens bereikbaar op het algemene e-mailadres: info@denieuwehuisuitruimer.nl 

Artikel 2 Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

2.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden van De Nieuwe Huisuitruimer; 

2.2 Consument: niet in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep handelende natuurlijke persoon; 

2.3 Offerte: iedere vrijblijvende aanbieding en prijsopgave (inclusief bijlagen, documentatie en afbeeldingen etc.) van De Nieuwe Huisuitruimer aan Opdrachtgever; 

2.4 Opdracht: de tussen Partijen in de Overeenkomst overeengekomen werkzaamheden die De Nieuwe Huisuitruimer zal verrichten, dan wel heeft verricht voor Opdrachtgever; 

2.5 Opdrachtgever: degene die aan De Nieuwe Huisuitruimer Opdracht heeft gegeven, dan wel degene die de intentie heeft Opdracht te geven tot het verrichten van werkzaamheden; 

2.6 Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen Opdrachtgever en De Nieuwe Huisuitruimer. Onder Overeenkomst wordt tevens de Verhuisovereenkomst begrepen, tenzij in het artikel anders is bepaald; 

2.7 Partijen: Opdrachtgever en De Nieuwe Huisuitruimer gezamenlijk; 

2.8 De Nieuwe Huisuitruimer: een handelsnaam van de door de heer S. van der Stoep en S. Slinkert gedreven onderneming.

2.9 Schriftelijk: iedere communicatie per post, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld; 

2.10 Verhuisovereenkomst: de overeenkomst van goederenvervoer waarbij De Nieuwe Huisuitruimer zich tegenover de Opdrachtgever verbindt verhuisgoederen te vervoeren hetzij uitsluitend in een gebouw of woning, hetzij uitsluitend ten dele in een gebouw of woning en ten dele over de weg, hetzij uitsluitend over de weg. 

Artikel 3 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

3.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van de Overeenkomst en zijn tevens van toepassing op alle Offertes, aanbiedingen, nadere overeenkomsten en door De Nieuwe Huisuitruimer verrichte diensten en Opdrachten, tenzij Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

3.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met De Nieuwe Huisuitruimer, voor de uitvoering waarvan door De Nieuwe Huisuitruimer derden dienen te worden betrokken. 

3.3 Een (eerdere) verwijzing door Opdrachtgever naar eigen of andere algemene voorwaarden wordt door De Nieuwe Huisuitruimer uitdrukkelijk van de hand gewezen en niet aanvaard. 

3.4 De Nieuwe Huisuitruimer behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat De Nieuwe Huisuitruimer Opdrachtgever van de wijziging in kennis heeft gesteld, met dien verstande dat voor een reeds uitgebrachte Offerte de Algemene Voorwaarden blijven gelden, die van kracht waren op de dag dat deze Offerte is uitgebracht. 

3.5 Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechter nietig zal worden geacht, wordt vernietigd of anderszins niet bindend wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort en volledig van kracht blijven. Partijen zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige, vernietigde of anderszins niet bindende bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen. 

Artikel 4 Offerte en totstandkoming Overeenkomst 

4.1 Een aanbod, dan wel een aanbieding van De Nieuwe Huisuitruimer vindt steeds Schriftelijk door middel van het uitbrengen van een Offerte plaats. In beginsel binden mondeling gedane toezeggingen De Nieuwe Huisuitruimer niet. 

4.2 De Nieuwe Huisuitruimer kan niet aan zijn Offerte worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

4.3 Opdrachtgever staat in voor de volledigheid en juistheid van de door of namens hem aan De Nieuwe Huisuitruimer verstrekte gegevens waarop De Nieuwe Huisuitruimer zijn Offerte baseert. 

4.4 Alle Offertes zijn vrijblijvend, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien een Offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld in de Offerte. 

4.5 Nadat Opdrachtgever de Offerte heeft geaccepteerd, zal De Nieuwe Huisuitruimer de Opdracht Schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigen. De Overeenkomst is voor Partijen eerst bindend nadat de Offerte door Opdrachtgever Schriftelijk is geaccepteerd. 

4.6 Indien in de acceptatie van de Offerte door of namens Opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de Offerte worden of zijn aangebracht, komt de Overeenkomst pas tot stand, nadat De Nieuwe Huisuitruimer aan Opdrachtgever Schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen met deze voorbehouden of afwijkingen. 

4.7 Aan toezeggingen van (een) medewerker(s) van De Nieuwe Huisuitruimer kunnen geen rechten worden ontleend, anders dan wanneer deze Schriftelijk door De Nieuwe Huisuitruimer zijn bevestigd. 

4.8 Acceptatie van Offerte door Opdrachtgever houdt in, dat Opdrachtgever zich verenigt  met de toepasselijkheid en inhoud van deze Algemene Voorwaarden. 

Artikel 5 Inhoud en wijzigingen van de Overeenkomst 

5.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de door De Nieuwe Huisuitruimer te verrichten Opdracht, met dien verstande dat de Opdracht pas als afgerond kan worden beschouwd na volledige betaling door Opdrachtgever. 

5.2 Is voor de uitvoering van de Opdracht een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Er kan slechts sprake zijn van een fatale termijn indien een precieze datum in de Overeenkomst is vastgesteld, welke datum tevens expliciet als fatale termijn is aangeduid. 

5.3 Indien en voor zover De Nieuwe Huisuitruimer constateert dat een termijn zal worden overschreden, stelt hij Opdrachtgever hiervan onmiddellijk in kennis, waarna Partijen in overleg treden over een nieuwe termijn. Aan De Nieuwe Huisuitruimer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 

5.4 Overschrijding van een door De Nieuwe Huisuitruimer vastgestelde termijn geeft Opdrachtgever geen aanspraak op vergoeding van schade. Overschrijding van voornoemde termijn geeft Opdrachtgever niet het recht zich zijnerzijds niet behoorlijk en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens De Nieuwe Huisuitruimer te voldoen. 

5.5 Bij de uitvoering van de Overeenkomst, niet zijnde de Verhuisovereenkomst, is De Nieuwe Huisuitruimer gehouden tot het betrachten van de zorg die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van hem kan worden verwacht. De Nieuwe Huisuitruimer zal zich inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. 

5.6 De door De Nieuwe Huisuitruimer uit hoofde van de Overeenkomst, niet zijnde de Verhuisovereenkomst, te verrichten werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij De Nieuwe Huisuitruimer in de Overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat bovendien met voldoende bepaaldheid is omschreven. 

5.7 De Nieuwe Huisuitruimer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in en is bij het uitvoeren van de Overeenkomst geheel zelfstandig. De Nieuwe Huisuitruimer zal rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Opdracht doch verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever en/of derde(n). Partijen erkennen dat het welslagen van de werkzaamheden afhankelijk is van een goede onderlinge samenwerking. 

5.8 De Nieuwe Huisuitruimer voert een opdracht uitsluitend uit ten behoeve van Opdrachtgever. Derden mogen niet op het resultaat van de door Opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen geen rechten ontlenen aan de Opdracht. Indien Opdrachtgever de inhoud van de door De Nieuwe Huisuitruimer voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is Opdrachtgever jegens De Nieuwe Huisuitruimer gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden zijn verricht onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. 

5.9 Opdrachtgever verklaart bij het verlenen van de Opdracht aan De Nieuwe Huisuitruimer dat de te ruimen goederen zijn of haar eigendom zijn, dat hij of zij bevoegdheid is namens een nalatenschap of boedel te handelen, alsmede dat de eigendommen vrij zijn van beslagen en bezwaren. Opdrachtgever doet derhalve afstand van de te ruimen goederen. 

5.10 In geval Opdrachtgever werkt onder een gerechtelijke opdracht, een incasso-opdracht, dan wel een opdracht afkomstig van een curator of bewindvoerder, dan wel optreedt namens een nalatenschap of boedel, zal Opdrachtgever Schriftelijk bewijs tonen dat zij bevoegd is deze opdracht te verstrekken. Opdrachtgever vrijwaart De Nieuwe Huisuitruimer volledig van aansprakelijkheden tussen het te ontruimen object en alle daarbij betrokken Partijen. 

5.11 Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door De Nieuwe Huisuitruimer mogelijk te maken zal Opdrachtgever De Nieuwe Huisuitruimer steeds tijdig alle medewerking verlenen. 

5.12 Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door De Nieuwe Huisuitruimer mogelijk te maken zal Opdrachtgever De Nieuwe Huisuitruimer steeds tijdig alle informatie en gegevens, waarvan De Nieuwe Huisuitruimer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht aan De Nieuwe Huisuitruimer, waaronder (maar niet beperkt tot): 

– het in artikel 5.10 genoemde Schriftelijke bewijs; – verklaring van overlijden;
– verklaring waaruit blijkt dat Opdrachtgever bevoegd is namens een nalatenschap of boedel te handelen,
– overeenkomsten die betrekking hebben op de goederen;
– vergunningen, gerechtelijke uitspraken etc.;
– informatie over alle goederen, waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico oplevert;
– informatie over alle goederen van technische aard waarvoor door de fabrikant aan Opdrachtgever speciale vóór de aanvang van het vervoer te treffen beveiligingsmaatregelen bekend zijn gemaakt;
– informatie over alle goederen van bijzondere aard, onderworpen aan speciale voorschriften van binnen- en/of buitenlandse instanties, zoals voorwerpen van bijzondere waarde, kunstvoorwerpen, waardevolle verzamelingen, vuurwapens.
– bijzonderheden en aanzien van de plaats waar de Opdracht dient te worden uitgevoerd (verdieping, aanwezigheid van lift);

5.13 Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens niet tijdig of onvolledig zijn verstrekt aan De Nieuwe Huisuitruimer, heeft De Nieuwe Huisuitruimer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 

5.14 De Nieuwe Huisuitruimer heeft het recht om gevaarlijke goederen of goederen waarover hij tijdens het sluiten van de Overeenkomst niet is geïnformeerd, niet af te voeren of te verhuizen. 

5.15 De Nieuwe Huisuitruimer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een Overeenkomst, niet zijnde de Verhuisovereenkomst, doordat De Nieuwe Huisuitruimer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Opdrachtgever staat steeds in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan De Nieuwe Huisuitruimer verstrekte gegevens en informatie, ook indien die gegevens en informatie van een derde afkomstig zijn. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

5.16 Opdrachtgever is verplicht De Nieuwe Huisuitruimer zichtbare schades, gebreken of  manco’s onmiddellijk te melden. 

5.17 Op de aanvangsdag van de in het kader van de uitvoering van de Opdracht te verrichten werkzaamheden zal Opdrachtgever, dan wel een door Opdrachtgever gemachtigd persoon te allen tijde 5 minuten voor aanvang zelf aanwezig zijn en gedurende de uitvoering zorgen voor een veilige werkomgeving voor De Nieuwe Huisuitruimer. Indien Opdrachtgever of een door Opdrachtgever gemachtigd persoon niet aanwezig kan zijn, dan zal Opdrachtgever De Nieuwe Huisuitruimer toegang verschaffen tot de werkomgeving, hetgeen volledig geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

5.18 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 

5.19 Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is De Nieuwe Huisuitruimer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door Opdrachtgever en Opdrachtgever akkoord is met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen tekortkoming aan de zijde van De Nieuwe Huisuitruimer op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 

5.20 Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien deze Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. 

5.21 Alle Opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door De Nieuwe Huisuitruimer, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat de Opdracht(en) door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. 

5.22 Bij de uitvoering van de Opdracht is De Nieuwe Huisuitruimer gerechtigd één of meer personen (mede) te betrekken die niet direct of indirect aan De Nieuwe Huisuitruimer zijn verbonden, indien zulks naar oordeel van De Nieuwe Huisuitruimer wenselijk is met het oog op een voor Partijen optimale uitvoering van de Opdracht. 

5.23 Indien Opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zal dit personeel en zullen deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring. De Nieuwe Huisuitruimer is nimmer aansprakelijk voor (het tekortschieten van) deze door Opdrachtgever ingezette personen. 

5.24 Indien door De Nieuwe Huisuitruimer of een door De Nieuwe Huisuitruimer ingeschakelde derde in het kader van de Opdracht werkzaamheden verricht op de locatie van Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerker(s) in redelijkheid gewenste faciliteiten. De kosten voor alle ter uitvoering van de Overeenkomst op grond van de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften verplichte maatregelen, komen van rekening van Opdrachtgever. 

5.25 De Nieuwe Huisuitruimer is verplicht de zaken op de Schriftelijk overeengekomen bestemmingsplaats af te leveren in de staat waarin de zaken aan hem ter verpakking of demontage, dan wel in de staat waarin zij aan hem ten vervoer ter beschikking zijn gesteld. 

5.26 De Nieuwe Huisuitruimer zal de werkzaamheden zoveel mogelijk zonder vertraging verrichten. De verplichtingen van De Nieuwe Huisuitruimer die voortvloeien uit de Verhuisovereenkomst zullen zijn beëindigd, zodra de zaken op de Schriftelijk overeengekomen bestemmingsplaats zijn afgeleverd. 

5.27 De Nieuwe Huisuitruimer wijst de Opdrachtgever erop dat: 

– de Opdrachtgever De Nieuwe Huisuitruimer kan Schriftelijk verzoeken om voor rekening van de Opdrachtgever een afzonderlijke verzekering af te sluiten die de risico’s dekt waarvoor De Nieuwe Huisuitruimer niet aansprakelijk is en overhandigt aan de Opdrachtgever de daartoe geëigende informatie;
– Partijen afzonderlijk overeen kunnen komen, dat de maximale contractuele aansprakelijkheid van De Nieuwe Huisuitruimer uit deze Overeenkomst tegen vergoeding verhoogd zal worden tot een nader aan te geven bedrag per inboedel;
– de Opdrachtgever, Schriftelijk en tegen een vergoeding, het bedrag van een bijzonder belang bij de aflevering kan vaststellen voor het geval van verlies of beschadiging van de zaken en voor overschrijding van een overeengekomen termijn van aanvang of einde van de verhuizing. 

Artikel 6 Prijzen en betalingswijzen 

6.1 Indien Opdrachtgever geen Consument is, zijn alle prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting, andere belastingen, rechten die voor de prestatie worden geheven of ingevoerd en andere heffingen van overheidswege alsmede, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze belastingen, rechten en kosten worden wel doorberekend aan Opdrachtgever. 

6.2 Indien Opdrachtgever een Consument is, zijn alle prijzen en tarieven inclusief omzetbelasting, andere belastingen, rechten die voor de prestatie worden geheven of ingevoerd en andere heffingen van overheidswege. Niet inbegrepen zijn eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze kosten worden wel doorberekend aan Opdrachtgever. 

6.3 Indien, nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, de krachtens de Overeenkomst eventueel door De Nieuwe Huisuitruimer te betalen belastingen en andere heffingen van overheidsinstanties, tussentijds worden verhoogd, heeft De Nieuwe Huisuitruimer het recht deze verhogingen in de prijzen en tarieven door te berekenen. 

6.4 De Nieuwe Huisuitruimer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien De Nieuwe Huisuitruimer genoodzaakt is extra werkzaamheden te verrichten, dan wel genoodzaakt is extra kosten te maken zoals in geval van:

– wijzigingen van (overheids)voorschriften of (overheids)beschikkingen;
– wijzigingen in de Opdracht;
– extra werkzaamheden die tijdens de vervulling van de Opdracht noodzakelijk blijken;
– extra werkzaamheden door feiten en/of onbekendheden bij de totstandkoming van de Overeenkomst;
extra werkzaamheden door ondeugdelijke wijze van aanlevering van informatie en gegevens door Opdrachtgever. 

6.5 De Nieuwe Huisuitruimer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Facturen worden gezonden naar het adres van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. 

6.6 Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling door Opdrachtgever aan De Nieuwe Huisuitruimer, zonder enige aftrek, korting, compensatie of (schuld)verrekening, te geschieden binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum. De genoemde betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Alle betalingen dienen te geschieden op een door De Nieuwe Huisuitruimer aan te wijzen rekening, een en ander indien Schriftelijk niet anders is overeengekomen. 

6.7 Indien Opdrachtgever een Consument is en niet binnen de overeenkomstig artikel 6.6 gestelde termijn betaalt, is hij nadat hij door De Nieuwe Huisuitruimer is gewezen op de te late betaling en De Nieuwe Huisuitruimer hem een termijn van veertien (14) kalenderdagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag tot op de datum van algehele voldoening wettelijke rente verschuldigd en is De Nieuwe Huisuitruimer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. 

6.8 Indien Opdrachtgever geen Consument en niet binnen de in dit artikel 6.6 gestelde termijn betaalt, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft De Nieuwe Huisuitruimer, zonder nadere sommatie dan wel ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, onverminderd de overige aan De Nieuwe Huisuitruimer toekomende rechten. Alle in redelijkheid door De Nieuwe Huisuitruimer gemaakte gerechtelijke- en buitengerechtelijke- (incasso-) kosten, als gevolg van de niet- nakoming door Opdrachtgever, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op 15% (vijftien procent) van het te vorderen bedrag, zulks met een minimum van € 500,00 (zegge: vijf honderd Euro). 

6.9 De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde wettelijke rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

6.10 Indien De Nieuwe Huisuitruimer een vordering heeft op Opdrachtgever, is De Nieuwe Huisuitruimer gerechtigd alle werkzaamheden en verdere prestaties ten behoeve van Opdrachtgever op te schorten totdat volledige betaling van Opdrachtgever wordt ontvangen. 

6.11 Indien er goede grond bestaat dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet-tijdig nakomt of zal nakomen, is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van De Nieuwe Huisuitruimer terstond genoegzame en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Opdrachtgever daaraan niet heeft voldaan, is De Nieuwe Huisuitruimer gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. 

Artikel 7 Ontbinding, opschorting door De Nieuwe Huisuitruimer en hoofdelijkheid 

7.1 Indien Opdrachtgever geen Consument is, is het Opdrachtgever niet toegestaan de Overeenkomst op te zeggen. 

7.2 Indien Opdrachtgever een Consument is, mag de Consument de Overeenkomst opzeggen, maar is De Consument daarvoor wel een schadevergoeding verschuldigd. Bij annulering tot dertig dagen voor de overeengekomen datum waarop de Opdracht dient te worden uitgevoerd, is De Nieuwe Huisuitruimer gerechtigd om een schadevergoeding in rekening te brengen van 15% van de overeengekomen totaalprijs. Bij annulering tot veertien dagen respectievelijk zeven dagen voor de overeengekomen datum waarop de Opdracht dient te worden uitgevoerd, is De Nieuwe Huisuitruimer gerechtigd om een schadevergoeding van ten hoogste 50% respectievelijk 75% van de overeengekomen totaalprijs in rekening te brengen. Bij annulering binnen zeven dagen voor de overeengekomen datum waarop de Opdracht dient te worden uitgevoerd, is ten hoogste de volledige overeengekomen totaalprijs verschuldigd. 

7.3 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de Overeenkomst of uit een daarmee samenhangende Overeenkomst voortvloeit, is De Nieuwe Huisuitruimer zonder meer gerechtigd zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, waarbij De Nieuwe Huisuitruimer tevens aanspraak kan maken op de schade die hij door de opschorting, dan wel ontbinding heeft geleden en zal lijden. 

7.4 De Nieuwe Huisuitruimer is in ieder geval bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien: 

De Nieuwe Huisuitruimer aanwezigheid vermoedt van asbest, of asbesthoudende materialen of andere verontreinigende of gevaarlijke stoffen;
– De Nieuwe Huisuitruimer vermoedt dat materialen, boedel of andere bescheiden op het (werk)adres van Opdrachtgever van een misdrijf afkomstig zijn;
– De Nieuwe Huisuitruimer vermoedt dat Opdrachtgever niet bevoegd is om namens een nalatenschap, dan wel een boedel te handelen; – De Nieuwe Huisuitruimer in een voor zijn bedrijf, medewerkers en/of partners agressieve, dan wel dreigende situatie terechtkomt;

7.5 De Nieuwe Huisuitruimer is tevens gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden op het tijdstip dat Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling wordt aangezegd, c.q. stillegging en liquidatie van Opdrachtgever of diens onderneming, alsmede door beslaglegging, toetreding tot de wet schuldsanering, ondercuratelestelling of indien Opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn of haar vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder betaling garandeert. 

7.6 Voorts is De Nieuwe Huisuitruimer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van De Nieuwe Huisuitruimer kan worden gevergd. 

7.7 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door De Nieuwe Huisuitruimer geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en administratiekosten. Bij ontbinding van de Overeenkomst of opschorting van de verplichtingen uit de Overeenkomst door De Nieuwe Huisuitruimer heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. 

Artikel 8 Klachten 

8.1 Klachten over de facturen, dan wel over de uitvoering van de Opdracht door De Nieuwe Huisuitruimer dienen door Opdrachtgever onmiddellijk, doch binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur, dan wel binnen veertien dagen na het ontstaan van de klacht over uitvoering van de Opdracht door De Nieuwe Huisuitruimer Schriftelijk ter kennis van De Nieuwe Huisuitruimer te worden gebracht, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid algemeen 

9.1 De Nieuwe Huisuitruimer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan goederen of aan personen, een en ander ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met een door De Nieuwe Huisuitruimer verrichte Opdracht, niet zijnde de Verhuisovereenkomst, met uitzondering van de hierna genoemde bepalingen. Het hiervoor gestelde geldt niet, indien de schade het gevolg is van grove schuld of opzet van de zijde van De Nieuwe Huisuitruimer. 

9.2 Indien en voor zover er enige aansprakelijkheid op De Nieuwe Huisuitruimer rust, uit welke hoofde dan ook, uitgezonderd uit hoofde van de Verhuisovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid van De Nieuwe Huisuitruimer, van bij De Nieuwe Huisuitruimer werkzame werknemers en/of ingeschakelde hulppersonen, te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door De Nieuwe Huisuitruimer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke voorwaarden onder de verzekeringspolis van toepassing is. 

9.3 Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens de bedoelde aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, dan wel de bedoelde aansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van De Nieuwe Huisuitruimer, uitgezonderd aansprakelijkheid uit hoofde van de Verhuisovereenkomst, te allen tijde beperkt zijn tot het exclusief omzetbelasting berekende honorarium dat Opdrachtgever verschuldigd is of zou zijn voor die Opdracht, waarvan de werkzaamheden deel uitmaken die tot aansprakelijkheid van De Nieuwe Huisuitruimer hebben geleid tot een maximumbedrag van € 1.000,00. 

9.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één (1) jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor De Nieuwe Huisuitruimer aansprakelijk is. 

9.5 Indien De Nieuwe Huisuitruimer door overmacht tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting, is De Nieuwe Huisuitruimer nimmer aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan en is hij gerechtigd te zijner keuze en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, één en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

9.6 Onder overmacht wordt mede verstaan: elke van de wil van De Nieuwe Huisuitruimer onafhankelijke omstandigheden, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen, alsmede voor zover niet reeds daaronder begrepen; (burger)oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme (zowel aanslagen als het door overheidswege vastgestelde maximale veiligheidsniveau van terrorismedreiging), molest, oproer, (werk)staking, bedrijfsbezetting, ziekte, personeelsgebrek, transportproblemen, brand, waterschade, overstroming, weersomstandigheden, natuurrampen, epidemieën, onvrijwillig bezitsverlies, belemmerende overheidsmaatregelen, sabotage, storing van internet-, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden in het bedrijf, zowel in binnen- als buitenland. Het bovenstaande is tevens van toepassing indien de omstandigheden als hierboven bedoeld, zich ten aanzien van of in het bedrijf van fabrieken, importeurs of andere handelaren van wie De Nieuwe Huisuitruimer diensten betrekt of pleegt te betrekken, mochten voordoen. 

Artikel 10 Aansprakelijkheid uit hoofde van de Verhuisovereenkomst 

10.1 Indien Partijen een Verhuisovereenkomst hebben gesloten, is De Nieuwe Huisuitruimer, mits hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan en behoudens tegenbewijs, niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden: 

– schade aan of verlies van de in bewaring genomen zaken indien de schade of het verlies voortkomt uit eigen gebrek of eigen bederf van deze zaken;
– schade aan zaken die niet door De Nieuwe Huisuitruimer of zijn personeel zijn ingepakt, verpakt of uitgepakt en die niet te wijten is aan handelingen van De Nieuwe Huisuitruimer en/of zijn personeel;
– schade veroorzaakt door het uitlopen van vloeibare stoffen uit lampen, flessen, 
vaten e.d.;
– schade aan elektrische, elektronische en mechanische apparatuur, uurwerken, barometers voor zover de schade uitsluitend samenhangt met de aard of de staat van de betrokken zaak;
– het aflopen van de foelie van spiegels of de beschadiging daarvan;
– schade aan de zaken zoals door mot, houtworm of roest mits de overeengekomen 
zorgmaatregelen zijn uitgevoerd;
– schade die voortvloeit uit de aard van de in bewaring genomen zaken zelf, mits de 
overeengekomen zorgmaatregelen zijn uitgevoerd;
– schade als gevolg van het verloren gaan van sleutels van zaken, tenzij deze aan De Nieuwe Huisuitruimer en/of zijn personeel werden overhandigd en hiervan blijkt uit de inventarisatielijst;
– schade als gevolg van het verloren gaan van zaken zoals bankpapier, munten en penningen, geldswaardige papieren, edele metalen, edelgesteente, parels, 
documenten en postzegelverzamelingen als niet uit de inventarisatielijst een en ander door de Opdrachtgever en De Nieuwe Huisuitruimer ondertekend document blijkt dat deze zaken daadwerkelijk in bewaring zijn gegeven. 

10.2 Indien en voor zover aansprakelijk uit hoofde van de Verhuisovereenkomst, is de schadevergoeding die De Nieuwe Huisuitruimer mogelijk verschuldigd is wegens het niet nakomen van de op hem rustende verplichting de verhuisgoederen ter bestemming af te leveren in de staat waarin zij hem ter beschikking zijn gesteld in te pakken en/of uit elkaar te nemen, dan wel in de staat waarin zij hem ten vervoer ter beschikking zijn gesteld, beperkt tot een bedrag van € 23.000,-. Indien De Nieuwe Huisuitruimer in één en dezelfde Verhuisovereenkomst op zich neemt meer dan één inboedel te verhuizen is zijn aansprakelijkheid beperkt, te weten tot een bedrag van € 23.000.-. 

Artikel 11 Vrijwaring

11.1 Opdrachtgever vrijwaart De Nieuwe Huisuitruimer voor eventuele aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan De Nieuwe Huisuitruimer toerekenbaar is. Indien De Nieuwe Huisuitruimer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden De Nieuwe Huisuitruimer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is De Nieuwe Huisuitruimer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Nieuwe Huisuitruimer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

11.2 Opdrachtgever vrijwaart De Nieuwe Huisuitruimer specifiek voor aansprakelijkheden betreffende asbest of asbesthoudende materialen, of andere verontreinigende of gevaarlijke stoffen. Dergelijke stoffen en materialen dienen door hiertoe erkende en gecertificeerde bedrijven te worden afgevoerd, hetgeen altijd voor rekening en risico van Opdrachtgever komt. Mochten deze worden ontdekt voor, tijdens of na de uitvoering van de Opdracht, dan wel bij eerder of later onderzoek door derden, dan is Opdrachtgever aansprakelijk, ook wanneer deze materialen reeds aangeboden zijn ter afvoer bij derden. Alle kosten die verband houden met de aanwezigheid van en/of afvoer van deze stoffen en materialen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart De Nieuwe Huisuitruimer van aansprakelijkheden voor welke schade dan ook voortvloeiend uit het contact dat medewerkers van en/of door De Nieuwe Huisuitruimer ingeschakelde derden met dergelijke materialen of stoffen hebben. Overhandiging door Opdrachtgever van deze materialen en stoffen aan De Nieuwe Huisuitruimer leidt voor wat betreft deze materialen en stoffen nooit tot eigendom hiervan voor De Nieuwe Huisuitruimer. 

Artikel 12 Gebruik naam Opdrachtgever 

12.1 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, is het De Nieuwe Huisuitruimer toegestaan de naam, het logo van Opdrachtgever te gebruiken voor marketingdoeleinden van De Nieuwe Huisuitruimer. 

Artikel 13 Vertrouwelijkheid en bescherming Persoonsgegevens 

13.1 De door Opdrachtgever verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van De Nieuwe Huisuitruimer. De gegevens worden gebruikt voor het nakomen van de Overeenkomst, alsmede voor administratieve doeleinden en voor het aan Opdrachtgever toezenden van informatie met betrekking tot diensten, producten en activiteiten van De Nieuwe Huisuitruimer. 

13.2 Partijen zullen informatie die de andere Partij voor, tijdens of na de uitvoering van de Opdracht(en) verstrekt, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de ontvanger weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. 

13.3 Opdrachtgever en De Nieuwe Huisuitruimer zullen in het kader van de Overeenkomst alle op hun rustende verplichtingen op het gebied van privacywetgeving nakomen. 

13.4 Indien De Nieuwe Huisuitruimer bij de uitvoering van de Opdracht(en) kennis moet nemen van vertrouwelijke gegevens van Opdrachtgever, is Opdrachtgever er bij de verstrekking van deze gegevens aan De Nieuwe Huisuitruimer zelf voor verantwoordelijk om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die De Nieuwe Huisuitruimer niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan De Nieuwe Huisuitruimer over te dragen. Dit geldt onverminderd de verplichting voor De Nieuwe Huisuitruimer om aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen. 

13.5 De Nieuwe Huisuitruimer neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemde beveiliging te waarborgen. De passende maatregelen sluiten aan op de geldende stand van de techniek. 

Artikel 14 Strijdige belangen 

14.1 Opdrachtgever realiseert zich dat De Nieuwe Huisuitruimer van tijd tot tijd opdrachten van concurrenten van Opdrachtgever kan krijgen. Opdrachtgever staat De Nieuwe Huisuitruimer toe deze opdrachten te accepteren, waarbij De Nieuwe Huisuitruimer verklaart in dergelijke gevallen zich zal inspannen maatregelen te treffen die de vertrouwelijkheid en positie van Opdrachtgever waarborgen. 

Artikel 15 Slotbepalingen 

15.1 Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht toepasselijk. 

15.2 Indien tussen Partijen een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van Overeenkomst of een andere rechtsverhouding, of indien een der Partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zullen Partijen allereerst door onderhandelingen tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen. 

15.3 Onverlet het bepaalde in artikel 13.2 worden alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of nadere Overeenkomsten van welke zodanige Overeenkomsten een uitvloeisel mochten zijn, beslecht door de rechtbank Noord- Holland, locatie Alkmaar.